ประกันรถยนต์ชั้น 1

ประกันรถยนต์ประเภท 1

การประกันภัยรถยนต์ จัดเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ซึ่งการประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์

ประกอบด้วย

1. ความเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์

2. ความเสียหายที่รถยนต์ได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้น

 

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

ประกันรถยนต์ชั้น 1

       ติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาประกันภัย       

รับข้อเสนอที่ดีที่สุดวันนี้

Visitors: 24,613