ประกันรถยนต์ชั้น 3+

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+

จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความรับผิดเฉพาะของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยลักษณะการใช้รถยนต์จะจำกัดเฉพาะใช้เป็นรถส่วนบุคคลไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่าโดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองดังนี้

- คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัยด้วย 

- คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

- ความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล และ การประกันผู้ขับขี่

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+

       ติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาประกันภัย       

รับข้อเสนอที่ดีที่สุดวันนี้

Visitors: 23,754